АЖИЛ ХЭРЭГ, АЛБАН БИЧИГ ХӨТЛӨЛТИЙН ЦАХИМ ОФФИС

Албан байгууллага, аж ахуй нэгжийн өдөр тутмын бизнесийн үйл ажиллагаандаа ашиглах ажил хэрэг, албан бичиг хөтлөлтийн нэгдсэн онлайн систем